Badania psychotechniczne kierowców UBER, BOLT, TAXI

Od 2020 roku kierowca UBER, BOLT i inni wykonujący przewóz drogowy muszą mieć ważne badania psychotechniczne. W tym celu należy zgłosić się do pracowni psychologicznej, która wykonuje tzw. psychotesty. Po badaniu kierowca otrzyma orzeczenie psychologiczne na podstawie art. 39k ust.1/art. 39m Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Celem badania jest stwierdzenie braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Taki wynik badania powinien widnieć na każdym orzeczeniu psychologicznym, aby umożliwić pracę w tym zawodzie.

Jak często robić badania psychotechniczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych (w tym np. UBER, BOLT, TAXI)  wykonuje się co 5 lat, do ukończenia przez kierowcę 60 roku życia. Po ukończeniu 60 lat kierowca zobowiązany jest wykonywać „psychotesty” co 30 miesięcy.

Jak wygląda badanie psychotechniczne?

Badanie psychotechniczne dla kierowców zawodowych można umownie podzielić na 3 części. Pierwsza z nich obejmuje badanie sprawności psychomotorycznej na specjalnie dostosowanej aparaturze psychologicznej (np. sprawdzenie czasu reakcji czy koordynacji wzrokowo-ruchowej). Druga część obejmuje ocenę sprawności intelektualnej i procesów poznawczych (w tym uwagi i spostrzegania). W tym celu stosuje się testy pisemne. Trzecia część obejmuje ocenę i opis osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także pod kątem dojrzałości społecznej badanego. W tej części prowadzony jest wywiad psychologiczny, czyli rozmowa psychologa z kierowcą. Badany wypełnia też kwestionariusze osobowości, czyli arkusze składające się z serii pytań lub stwierdzeń, mające zilustrować preferencje zachowań, reakcje, motywacje i inne cechy składające się na aspekty osobowości kierowcy.

Ile trwa badanie psychologiczne kierowców zawodowych?

Orientacyjny czas badania psychotechnicznego kierowcy wykonującego przewóz osób to 1 h – 1,5 h. Czas badania jest uzależniony od indywidualnego tempa pracy oraz czynników, które mogą mieć wpływ na decyzję końcową psychologa. Czas badania może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieje taka potrzeba np. konieczne będzie pogłębienie wywiadu psychologicznego lub zastosowanie dodatkowych testów.

Co jeśli nie zdam „psychotestów” ?

Psycholog uprawniony do badań może stwierdzić istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Badanie kończy się wtedy orzeczeniem negatywnym. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania mają prawo odwołać się od tej decyzji. Należy poinformować psychologa wykonującego badania o chęci odwołania lub takie odwołanie od decyzji negatywnej sporządzić na piśmie i przekazać psychologowi. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego. Dokumenty i odwołanie od decyzji przesyłane są wówczas do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Ośrodkiem wykonującym ponowne badanie psychologiczne kierowców dla miasta Poznań jest Wielkoposkie Centrum Medycyny Pracy przy ul. Poznańskiej 55A. Ważne! Odwołanie można złożyć jeszcze tego samego dnia, zaraz po otrzymaniu decyzji negatywnej.

Po więcej informacji co zrobić, gdy otrzymałeś negatywne orzeczenie psychologiczne sięgnij tutaj -> https://psychotesty-medical.pl/warto-poczytac/negatywne-orzeczenie-psychologiczne/

Chcesz zgłosić się na badania psychotechniczne w Poznaniu? Kliknij tutaj -> https://psychotesty-medical.pl/kontakt/

psycholog transportu badania kierowców psychotesty UBER BOLT TAXI pracownia psychologiczna badania psychotechniczne mgr Agnieszka Matczyńska