Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?

6 kwietnia 2022 w ramach zmian ustawy o transporcie drogowym wprowadzono Profil Kierowcy Zawodowego. Jest to elektroniczny dokument zawierający podstawowe informacje o kierowcy. Numer PKZ jest niezbędny do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowejotrzymania kodu 95. W elektronicznym systemie pod numerem PKZ znajdziesz:

– dane kierowcy,

– orzeczenia lekarskie i psychologiczne,

– aktualne świadectwa kwalifikacji zawodowej,

– kartę kwalifikacji (dla osób z zagranicznym prawem jazdy).

Do czego potrzebujesz PKZ?

czytaj więcej „Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?”

Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna

Czym jest sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców? Zapis dotyczący tego, czy sprawność psychomotoryczna jest w normie można spotkać na opiniach z konsultacji psychologicznej w medycynie pracy lub w badaniach kierowców zawodowych w ramach psychologii transportu. Co kryje się pod tym pojęciem i czego możesz spodziewać się na badaniu psychologicznym?

Sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców 

Aktualnie na sprawność psychomotoryczną w badaniach kierowców skład się badanie czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zacznijmy od omówienia aparatury do badania szybkości i adekwatności reakcji. Badanie reakcji może nieznacznie różnić się od siebie w zależności od aparatu, na którym jest przeprowadzane. W naszej pracowni dysponujemy miernikiem czasu reakcji o określonych parametrach.

Badanie reakcji złożonej

W badaniu reakcji złożonej sprawdzamy jak szybko i poprawnie reaguje kierowca na określone bodźce. Zazwyczaj są ta sygnały świetlne i dźwiękowe. Do każdej ręki oraz nogi przypisana zostaje reakcja. Psycholog jest zobligowany przed badaniem udzielić szczegółowej instrukcji osobie badanej. I tak przykładowo: na czerwone światło na sygnalizatorze badany naciska lewą ręką lewy duży biały przycisk, na żółte światło prawą ręką prawy przycisk, na zielone światło reaguje lewą nogą naciskając lewy pedał, a na sygnał dźwiękowy prawą nogą. Światła i sygnał dźwiękowy pojawiają się w losowej kolejności. Zadaniem kierowcy jest zapamiętać, kiedy i jak reagować na przedstawione przez psychologa sygnały. Liczy się czas i adekwatność reakcji.

badania kierowców Poznań, badania psychotechniczne, sprawność psychomotoryczna, badania reakcji, badania psychologiczne

czytaj więcej „Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna”

Badania psychotechniczne kierowców UBER, BOLT, TAXI

Od 2020 roku kierowca UBER, BOLT i inni wykonujący przewóz drogowy muszą mieć ważne badania psychotechniczne. W tym celu należy zgłosić się do pracowni psychologicznej, która wykonuje tzw. psychotesty. Po badaniu kierowca otrzyma orzeczenie psychologiczne na podstawie art. 39k ust.1/art. 39m Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Celem badania jest stwierdzenie braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Taki wynik badania powinien widnieć na każdym orzeczeniu psychologicznym, aby umożliwić pracę w tym zawodzie.

Jak często robić badania psychotechniczne?

czytaj więcej „Badania psychotechniczne kierowców UBER, BOLT, TAXI”

Badania kierowców – psycholog odmówił wykonania badania psychologicznego

Czy w badaniach kierowców psycholog może odmówić wykonania badania psychologicznego? Czy jest to zgodne z prawem?

Mimo oburzenia niektórych kierowców udających się na badanie psychologiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r., psycholog ma takie prawo. Dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy kierowca informuje o złym stanie swojego zdrowia albo o złym samopoczuciu lub stan kierowcy wskazuje, że może znajdować się on w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Co więcej, w badaniach kierowców psycholog może odmówić wykonania badania psychologicznego w trakcie jego trwania, czyli je przerwać!

czytaj więcej „Badania kierowców – psycholog odmówił wykonania badania psychologicznego”

Co robić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

Co robić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne? Wiemy, że badanie psychologiczne kierowcy może zakończyć się w dwojaki sposób, albo pozytywnie albo negatywnie.
Gdy badanie kończy orzeczenie pozytywne oznacza to, że psycholog stwierdza u badanego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a kierowca oddycha z ulgą na kolejne 5 lat (chyba, że jest po 60 roku życia to na 30 miesięcy!). Co zrobić jednak, gdy w efekcie badania kierowca zawodowy otrzymuje negatywne orzeczenie psychologiczne?

Negatywne orzeczenie psychologiczne oznacza, że psycholog zauważa przeszkody, które mogłyby utrudnić badanemu pracę na stanowisku kierowcy. Przeszkody te mogą dotyczyć sprawności psychomotorycznej, sprawności intelektualnej oraz zdolności poznawczych lub struktury osobowości.

Kierowca ma prawo nie zgodzić się treścią negatywnego orzeczenia psychologicznego. Co wtedy?

Powinien w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia napisać odwołanie. Odwołać może się również podmiot kierujący kierowcę na badanie. Odwołanie sporządza się na piśmie, a następnie dostarcza do psychologa, który wydał negatywne orzeczenie psychologiczne. Tenże psycholog jest zobowiązany wysłać kopię odwołania wraz z dokumentacją z badania do ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym wykonuje się w ośrodku medycyny pracy [1].

Na terenie województwa wielkopolskiego odwołania można składać, w zależności od miejsca zamieszkania, w następujących jednostkach Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy:

– w Poznaniu, ul .Poznańska 55A, tel.: 61-84-67-101,
– w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, tel.: 62-76-73-377,
– w Pile – Al. Wojska Polskiego 49 A, tel.: 67-21-25-521 [2].

Ponowne badanie przeprowadza się na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy Opłata za badanie psychologiczne kierowcy w zakresie psychologii transportu wynosi niezmiennie 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia [3].

Literatura:
[1, 3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
[2]     www.wcmp.pl

Autor:
mgr Agnieszka Matczyńska